> Στόχοι - Σκοποί

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Η Εταιρία > Στόχοι - Σκοποί

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας είναι οι εξής:

Ακριβής επιστημονικοτεχνική διάγνωση των πραγματικών αναγκών του τοπικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος και ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης – επίλυσης των προβλημάτων με σκοπό τη συμβολή στην τοπική περιφερειακή ανάπτυξη.

Ισχυροποίηση της εταιρείας με σκοπό την αντιμετώπιση των πιέσεων από το συνεχώς διευρυνόμενο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας της.

Διαρκής βελτίωση της εξωτερικής εικόνας και των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας.

Διασφάλιση αναπτυξιακής προοπτικής της εταιρείας.

Καταστατικοί σκοποί της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. είναι:

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής ανάπτυξης για το Νομό και η προώθηση Εθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων και η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από κοινοτικούς πόρους αρχής γενομένης από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER.

Η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η παροχή επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης σε άτομα που ανήκουν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας και η ανταλλαγή πληροφοριών – εμπειριών, με βάση τις νέες τεχνολογίες, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επαφές μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κύκλων και των αγορών.

Η ανάληψη και εκπόνηση τεχνικών μελετών ή κάθε μορφής μελετών αναπτυξιακού περιεχομένου από την ίδια ή σε συνεργασία με άλλους μελετητές ή γραφεία, για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα ή στο πλαίσιο των γενικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της.

Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Η οργάνωση της Εταιρείας κατά τρόπο που να συντελεί αποτελεσματικά και μόνιμα στον εκσυγχρονισμό και στην απασχόληση για την ευρύτερη περιοχή.