> ΑΛΙΕΙΑ > 1η Προκήρυξη για την "Υποβολή Ονοματισμένων Πράξεων Δημοσίων Επενδύσεων" [υποβολή έως 29-06-2012]

Ημερομηνία: 
19 Ιούλιος 2011
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως ΟΤΔ Αλιείας (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - ΕΦΔ) του τοπικού προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 17-02-2011 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.Δ. Αλιείας «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ».
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται συγκεκριμένοι δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων πράξεων, οι οποίες αποτελούν ονοματισμένες Δημόσιες Επενδύσεις στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.