> 2η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος "Προσέγγιση LEADER" Χαλκιδικής

Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να βρείτε τα συνημμένα αρχεία της 2ης Πρόσκλησης.

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας, με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 20.10.2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Στη συνέχεια  εγκρίθηκε επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 595.680,00€ με το υπ’ αριθμ. 3081/22-11-12 ΦΕΚ.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης». Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος, οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι αυτών, καθώς και οι αντίστοιχες ενδεικτικές πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.

 

ΜΕΤΡΑ / ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Ενδεικτικό Συνολικό Κόστος

(€)

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη

(€)

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 : Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων   
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 984.012,64 492.006,32 Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311 : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες   
L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 231.696,90 115.848,45 Φυσικά  πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312 : Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων   
L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 200.000,00 100.000,00 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 251.854,64 125.927,32 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση 240.000,00 120.000,00 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313:Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων   
L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 100.000,00 70.000,00 ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων  έργων δημοσίου χαρακτήρα.
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 467.296,76 233.648,38 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής 178.470,60 89.235,30 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321:Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό   
L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 300.000,00 300.000,00 ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα
L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 26.666,67 20.000,00 ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323:Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς   
L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά 190.000,00 190.000,00 ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.169.998,21 1.856.665,77  

 

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ενημερωτικό υλικό, Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας & επιλογής, Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, κλπ) διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Πολύγυρος, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371024407 & 2371024507 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. -15:30μ.μ. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.anetxa.gr.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή πρώην Δήμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010) , πρώην Δήμος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ(νυν Δήμος Κασσάνδρας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΟΡΜΥΛΙΑΣ (νυν Δήμος Πολυγύρου σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ (νυν Δήμος Κασσάνδρας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος  ΤΡΙΓΛΙΑΣ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010)  και επιλεγμένες Τοπικές Κοινότητες από τέσσερις (4) Ο.Τ.Α., η Δ.Κ. Πολυγύρου και η Τ.Κ. Ολύνθου του πρώην και νυν Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, η Τ.Κ. Γοματίου του πρώην  Δήμου  ΠΑΝΑΓΙΑΣ(νυν Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με το Ν3852/2010), η Τ.Κ. Ν.Μαρμαρά, η Δ.Κ. Νικήτης και η Τ.Κ. Μεταγγιτσίου του πρώην και νυν Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ  και η Τ.Κ. Στρατωνίου του πρώην  Δήμου ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ (νυν Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με το Ν3852/2010)  του Νομού Χαλκιδικής.

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  31η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00μμ.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Πολύγυρος, 22ας Απριλίου και  Μακεδονίας γωνία Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371024407 & 2371024507, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΤΧΑ».

Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., αποκλειστικά εγγράφως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER 2007-2013

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
sunemmena_2es_prokeruxes.zip5.43 MB